Acroniem

actieve deelnemer pensioen

Zo heet je man of vrouw als hij pensioen opbouwt via de pensioenregeling.

Lees verder

actuariële korting

Als je (ex-)man zijn pensioen eerder in laat gaan dan de officiële ingangsdatum (bijvoorbeeld op zijn 55ste), wordt het pensioen actuarieel gekort. Het pensioen wordt dan verlaagd, omdat je man minder geld spaart en dus minder rente heeft. Bovendien is het sterfte risico hoger.

Lees verder

afkoopwaarde

Afkoopwaarde is de waarde die verzekeringen hebben op de datum van verdeling of een andere datum (peildatum). Met een levensverzekering en/of een lijfrenteverzekering kan een bepaald bedrag aan vermogen zijn opgebouwd. Daarom is het belangrijk om alle levensverzekeringen, lijfrentes en kapitaalverzekeringen te inventariseren. Bovendien heeft de verdeling van de verzekering allerlei fiscale consequenties. Zoek dat […]

Lees verder

algehele gemeenschap van goederen

Algehele gemeenschap van goederen is een samenlevingsvorm waarin alle bezittingen, inkomsten en schulden zijn gemeenschappelijk bezit van beide partners.

Lees verder

algemene kinderbijslagwet

De Algemene Kinderbijslagwet kort je af als AKW. Dit is een volksverzekering en geldt dus voor iedereen. Hoeveel kinderbijslag je krijgt is afhankelijk van de leeftijd van het kind, de gezinsgrootte en de mate waarin in de kosten wordt voorzien.

Lees verder

algemene ouderdomswet aow

Algemene ouderdomswet aowOuderdomsvoorziening waarop eigenlijk iedere inwoner van Nederland vanaf zijn 65e recht heeft. De hoogte van de AOW is afhankelijk van je leefsituatie. Iedere burger die tussen zijn of haar 15e en 65e levensjaar in Nederland woont, bouwt jaarlijks 2% AOW op. Wanneer je gedurende deze periode een tijd in het buitenland woont, heeft […]

Lees verder

alimentatie

Alimentatie is een bijdrage in de kosten van levensonderhoud van je ex-echtgenoot. De alimentatie kan via de rechter vastgesteld zijn, maar ook tussen jou en jouw ex-echtgenoot onderling zijn afgesproken.

Lees verder

betekenisexploot

Een betekenisexploot wordt ook wel een deurwaardersexploot genoemd. Officiële papieren rond de scheiding (bijvoorbeeld de dagvaarding of het echtscheidingsvonnis) moeten betekend worden. Betekenen is het uitreiken van een afschrift door de deurwaarder, de postbode of een ambtenaar. Zo’n officiële schriftelijke mededeling (dagvaarding ) noem je een betekenisexploot. zie ook: dagvaarding

Lees verder

codicil

In een codicil regel je hoe je spullen verdeeld worden na je overlijden. Je kunt opschrijven wie welke meubels krijgt, de sieraden, of wat er maar in de inboedel zit. Dat kun je doen zonder dat er een notaris aan te pas komt. Dat is dus anders dan een testament. Om geldig te zijn, moet […]

Lees verder

combinatiekorting

Combinatiekorting is een term van de belastingdienst. We betalen allemaal belasting over ons bruto-inkomen. Soms is het bruto inkomen dat je opgeeft voor de belastingen lager dan je werkelijke bruto-inkomen. Dat komt omdat je allerlei aftrekposten hebt. Een van die aftrekposten is de combinatiekorting. Wanneer kom ik in aanmerking voor de combinatiekorting?Je komt in aanmerking […]

Lees verder

dagvaarding

Een dagvaarding is in het burgerlijk recht een officieel geschrift (deurwaardersexploot) dat iemand oproept op een bepaalde tijd voor de rechter te verschijnen in verband met het beslechten van een geschil.

Lees verder

duurzaam samenwonen

Duurzaam samenwonen houdt in, dat jij en je partner blijvend een gezamenlijke huishouding voeren.

Lees verder

echtscheidingsakte

Een echtscheidingsakte is het schriftelijke bewijs van een huwelijk dat ontbonden is door echtscheiding. De akte wordt opgemaakt door de ambtenaar van de Burgerlijke stand. Tegenwoordig wordt er echter geen daadwerkelijke akte meer opgemaakt, maar wordt er een blad toegevoegd aan de huwelijksakte. Dit blad wordt ook wel een ‘latere vermelding’ genoemd.

Lees verder

echtscheidingsbemiddeling

Echtscheidingsbemiddeling is het oplossen van de problemen rond de echtscheiding, waarbij aan alle betrokkenen recht wordt gedaan. De aanvraag van een echtscheiding is vaak het begin van een vaak lang en pijnlijk gevecht over kinderen, huis en geld. Als beide partijen een eigen advocaat nemen dan worden de tegenstellingen meestal nog groter. Meer en meer mensen willen het […]

Lees verder

echtscheidingsbeschikking

Echtscheidingsbeschikking. Na uitspraak over de echtscheiding door de rechter van de Arrondissementsrechtbank wordt de beschikking hiervan tezamen met bijlagen door partij(en) (burgers) eventueel met behulp van de advocaat aan de ambtenaar burgerlijke stand van de huwelijksgemeente aangeboden met het verzoek van die burger(s) tot het toevoegen van een ‘Latere vermelding echtscheiding’ op de huwelijksakte. Dat […]

Lees verder

erfrecht

Erfrecht. Wanneer iemand komt te overlijden, is deze overledene de erflater. Na het overlijden laat een erflater bezittingen en/of schulden na. De bezittingen en schulden van een erflater is zijn nalatenschap. Nu het erfrecht regelt de overgang van de bezittingen en schulden van erflater op de erfgenamen. Een erflater kan een testament hebben gemaakt, dan […]

Lees verder

finaal verrekenbeding

Als je op huwelijkse voorwaarden getrouwd bent, kun je gebruik maken van het finaal verrekenbeding. Het komt erop neer dat je het gezamenlijke vermogen bij een scheiding verdeelt volgens dezelfde methode die je ook had toegepast als je in gemeenschap van goederen getrouwd was geweest. Een aantal zaken kun je buiten deze verdeling houden: het […]

Lees verder

gefinancierde rechtsbijstand

Als je niet genoeg geld hebt om een scheiding te betalen, kun je in aanmerking komen voor rechtsbijstand. De overheid neemt dan een deel van de kosten voor haar rekening. Of je in aanmerking komt voor rechtsbijstand hangt af van de hoogte van de inkomens van jou en je partner en van het vermogen dat […]

Lees verder

geregistreerd partnerschap

Geregistreerd partnerschap is een samenlevingsvorm die nagenoeg dezelfde wettelijke status heeft als het huwelijk. Een man en een vrouw, twee mannen of twee vrouwen kunnen samen een geregistreerd partnerschap aangaan en deze samenlevingsvorm bij de burgerlijke stand laten registreren. Een geregistreerd partnerschap heeft voor eigendom en schuld hetzelfde gevolg als het huwelijk. Als er niets […]

Lees verder

griffierecht

Als je een procedure voert bij een rechtbank, moet je geld betalen. Dit noem je leges, vast recht, of griffierecht. Je moet dit bedrag vooraf betalen aan de rechtbank waar je zaak dient. Hiervoor krijg je een rekening van de griffier. Meestal schiet je advocaat dit geld voor en brengt hij het later weer bij […]

Lees verder

heffingskorting

Iedereen heeft recht op korting op de te betalen belasting: de algemene heffingskorting. Daar bovenop kun je een aanvullende kortingen krijgen. Welke aanvullende kortingen voor jou van toepassing zijn, is afhankelijk van je persoonlijke omstandigheden. De meeste heffingskortingen bestaan uit een premievolksverzekeringendeel en een belastingdeel (niet de ouderenkorting en de aanvullende ouderenkorting). Welk deel je […]

Lees verder

hoofdelijk aansprakelijk

Als je samen met je partner een woning hebt gekocht, dan ben je allebei hoofdelijk aansprakelijk. Dat betekent dat de bank jullie allebei afzonderlijk kan aanspreken voor de hele schuld als je je verplichtingen niet nakomt.

Lees verder

huwelijkse voorwaarden

Als je getrouwd bent in gemeenschap van goederen is alles van jullie samen. Het is mogelijk dat je liever allebei je eigen eigendommen houdt. Dat moet je dan regelen in huwelijkse voorwaarden.

Lees verder

huwelijksvermogensrecht

Het huwelijksvermogensrecht bepaalt ieders aandeel in het vermogen van de partners. Het erfrecht bepaalt de verdeling van de nalatenschap bij overlijden. Er zijn verschillende samenlevingsvormen mogelijk, namelijk:1) huwelijk2) geregistreerd partnerschap3) samenleven met een samenlevingscontract4) ongehuwd samenleven/LAT relatie/ zonder contractDe keuze is zeker van groot belang bij ramp scenario’s als overlijden, faillissementen scheiding.

Lees verder

kinderconvenant

Kinderconvenant, hierin maak je afspraken over hoe je de zorg en opvoeding van de kinderen invult. Hiervoor wordt vaker het woord ouderschapsplan gebruikt. De verdeling van de zorg- en opvoedingstaken kan op vele manieren worden ingevuld. De Wet bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding geeft aan welke afspraken er ten minste in het ouderschapsplan moeten […]

Lees verder

koude uitsluiting

Koude uitsluiting is een overeenkomst binnen de huwelijkse voorwaarden. Je spreekt af dat je werkelijk niets samen hebt. Als jij geen inkomen en geen eigen vermogen hebt, krijg je er tijdens het huwelijk dus ook niets bij. Dat is vooral nadelig als je gaat scheiden. Je staat dan met lege handen.

Lees verder

latere vermelding

Een latere vermelding is een schriftelijk bewijs dat een huwelijk is ontbonden door echtscheiding. Dit is een blad, dat achter de huwelijksakte wordt gevoegd. Een daadwerkelijke akte wordt tegenwoordig niet meer opgemaakt.

Lees verder

lbio

LBIO. Het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen is een incassobureau dat in opdracht van de ministers van Justitie en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport inningstaken uitvoert op het gebied van wettelijke onderhoudsbijdragen. De kerntaak van het bureau ligt in het innen van alimentatiebijdragen en in het vaststellen en innen van ouderbijdragen jeugdhulpverlening. Wat is de taak […]

Lees verder

levensperspectief

Je levensperspectief is de manier waarop je jouw toekomst ziet. Welke plaats nemen bijvoorbeeld de kinderen in? Als jij en je (ex-)partner allebei een levensperspectief formuleren krijg je duidelijkheid over jullie verwachtingen. Dat maakt het gemakkelijker om afspraken te maken.

Lees verder

mediation

Mediation is het gezamenlijk oplossen van een geschil met de hulp van een neutrale conflictbemiddelaar: de mediator. Vrijwel elk geschil heeft een oplossing die aanvaardbaar is voor de betrokken partijen. VoordeelHet voordeel van mediation bij een echtscheiding is dat er veel meer creatieve oplossingen mogelijk zijn dan in een juridische procedure. Er wordt niet gestreden […]

Lees verder

nevenvoorziening

Naast een verzoek om scheiding of ontbinding van het huwelijk, kunt u via een verzoekschrift de rechter vragen om één of meer nevenvoorzieningen. Zo’n nevenvoorziening kan ook in een apart verzoekschrift of in een verweerschrift worden gevraagd. Een nevenvoorziening is een beslissing van de rechter over een verzoek dat samenhangt met de scheiding of de […]

Lees verder

ondertoezichtstelling

Een kinderrechter kan bepalen dat een kind beter niet langer alleen door zijn ouders opgevoed kan worden. Dat doet hij omdat een kind verwaarloosd wordt, of op een andere manier geestelijk of lichamelijk lijdt. Zo’n kind wordt onder toezicht gesteld van een gezinsvoogd.

Lees verder

ontzetting uit ouderlijk

Soms misbruiken ouders hun gezag, verwaarlozen ze hun kinderen, of hebben ze gewoon een slechte manier van leven (bijvoorbeeld een drugsverslaving). De rechtbank kan zulke ouders Uit hun ouderlijke macht ontzetten. Het gezag wordt dan toegewezen aan een voogd.

Lees verder

ouderdomspensioen

Ouderdomspensioen is het pensioen dat je krijgt uitgekeerd vanaf de pensioendatum (meestal 65 jaar) tot je overlijden. Meestal in maandelijkse termijnen. Naast het levenslange pensioen bestaat er ook tijdelijk ouderdomspensioen.  Men kan ook zeggen het bedrag waarop degene die deelneemt of heeft deelgenomen in een pensioenregeling, aanspraak kan maken wanneer hij/zij de reglementair gerechtigde pensioenleeftijd (veelal […]

Lees verder

ouderlijke verantwoordelijkheid

Ouderlijke verantwoordelijkheid wordt het recht en de plicht verstaan om te zorgen voor het kind en het vermogen van dat kind. Dit houdt in dat aan het kind onderdak, voedsel en kleding moet worden verschaft en dat voor zijn opvoeding moet worden gezorgd. Dit betekent tevens dat de personen die de ouderlijke verantwoordelijkheid voor het […]

Lees verder

ouderschapsplan

Ouderschapsplan: een plan dat ouders bij echtscheiding opstellen voor de opvoeding van hun kinderen. Hierin staat hoe de kinderen worden opgevoed, hoe het contact tussen beide ouders en kind gaat plaatsvinden en hoe de alimentatie is geregeld. In het ouderschapsplan kunnen ouders afspraken maken over sport, verjaardagen, vakanties en medische verzorging van kinderen. Het is aan de ouders […]

Lees verder

peildatum

Peildatum. De scheiding is officeel op het moment dat het vonnis is ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie. In de praktijk is de werkelijke scheiding al veel eerder. Nu is het verstandig voor de verrekening van de lopende kosten een zogenaamde peildatum met elkaar af te spreken. Het bespaart veel uitzoekwerk en onnodige, moeilijke discussies.

Lees verder

pensioen

Pensioen is de verzamelnaam voor periodieke uitkeringen (meestal maandelijks), die het vroegere salaris vervangen in geval van ouderdom, overlijden of arbeidsongeschiktheid. Het gemeenschappelijke kenmerk is, dat de uitbetaling van het pensioen in elk geval eindigt zodra degene die er recht op heeft, is overleden en dat de opbouw ervan plaatsvindt als je een baan hebt.

Lees verder

periodiek verrekenbeding

Als je op huwelijkse voorwaarden getrouwd bent, heb je formeel geen gezamenlijke bezittingen. Toch heb je waarschijnlijk een lopende rekening waarop de inkomens van jullie allebei binnenkomen. Eigenlijk moet je het geld dat over is (of dat je tekort komt), elk jaar verdelen. De wet waarin staat dat je je geld ieder jaar moet verdelen, […]

Lees verder

samenlevingscontract

Een samenlevingscontract is overeenkomst tussen twee partners al dan niet middels een notariële akte waarin de volgende zaken in geregeld kunnen zijn: Hoe de inkomsten worden verdeeld. Hoe de kosten van de huishouding worden verrekend. Wat hoort bij de kosten van de huishouding? Is de gezamenlijk bewoonde woning ook gemeenschappelijk eigendom? Wat is het gevolg van het feit dat de […]

Lees verder

scheidingsbemiddeling

Het bemiddelen bij een scheiding. Een erkende bemiddelaar of mediator helpt jou en je partner bij het oplossen van problemen, die kunnen ontstaan bij een scheiding. Het doel van bemiddeling is het samenbrengen van beide partijen, zodat er afspraken gemaakt kunnen worden. Scheidingsbemiddeling is vrijwillig.

Lees verder