De wet aanpassing wettelijke gemeenschap van goederen is in het Staatsblad gepubliceerd. Deze wet moderniseert het huwelijksvermogensrecht. De meest ingrijpende aanpassing is over te gaan tot een beperktere gemeenschap van goederen.

In de wet is gekozen voor handhaving van het uitgangspunt dat het hoofdstelsel een gemeenschap van goederen behoort te zijn. De aanpassingen kunnen onderverdeeld worden in enerzijds beperkingen van de omvang van de gemeenschap van goederen en anderzijds wijziging van de bestuursregeling, alsmede een restcategorie van – niet onbelangrijke – overige wijzigingen. De beperking van de gemeenschap van goederen impliceert het volgende:

  1. het uitzonderen van aangebrachte goederen en schulden, giften en erfrechtelijke verkrijgingen van boedelmenging;
  2. het opnemen van een algemene bepaling over zaaksvervanging en een regeling van de vergoedingsvorderingen die ontstaan wanneer een echtgenoot zowel onder aanwending van gelden uit de gemeenschap als onder aanwending van privé-vermogen goederen aanschaft (artikel 95);
  3. het vervroegen van het moment waarop in geval van echtscheiding en scheiding van tafel en bed boedelmenging eindigt, namelijk op het moment van indiening van het verzoek tot echtscheiding respectievelijk scheiding van tafel en bed (artikel 99);
  4. het beperken van de verhaalsmogelijkheden voor privé- schuldeisers (artikel 96) en het afschaffen van de hoofdelijke aansprakelijkheid van artikel 102;
  5. het in verband met het vorenstaande laten vervallen van de regeling van de twee beperkte gemeenschappen van winst en verlies en van vruchten en inkomsten.

Eén van de aanstaande veranderingen: op dit moment is de echtscheiding of beëindiging van partneralimentatie officieel als deze wordt ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. Dit moment wordt naar voren gehaald, namelijk naar het moment van indiening van het verzoek tot echtscheiding. De gemeenschap van goederen wordt dus eerder in de procedure opgeheven, wat partijen de mogelijkheid geeft om op een eerder tijdstip zaken zoals huisvesting te regelen, zonder de gemeenschap te belasten. Ook worden andere schulden – aangegaan na dit tijdstip – niet meer meegenomen in de gemeenschap.

Een andere verandering is de vereenvoudiging van het wijzigen of alsnog opstellen van huwelijkse voorwaarden door afschaffing van de verplichte gang naar de rechter. Paren kunnen nu rechtstreeks naar de notaris.

Bron: PleinPlus.nl